มีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ หรือ ฝ่ายแนะแนว