วิทย์-คณิต367
วิทย์-คณิต(PRE-CADET)15
อังกฤษ-คณิต99
อังกฤษ-ญี่ปุ่น54
กีฬา27

ประกาศ

ประกาศรับสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ให้นักเรียนมารับใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่งานแนะแนว ณ อาคารบ้านสบายใจ ตั้งแต่วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2563 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมนำใบสมัครส่งด้วยตนเอง ที่งานแนะแนว ณ อาคารบ้านสบายใจ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยในการนำส่งใบสมัครให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ในส่วนของการสมัครในระบบนั้นให้นักเรียนเข้าไปสมัครที่ www.admission.rwb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2563 

 

หมายเหตุ

1. ข้อมูลการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในใบสมัครและในระบบต้องตรงกัน

2. ต้องสมัครในระบบพร้อมส่งใบสมัครที่งานแนะแนว ณ อาคารบ้านสบายใจ การสมัครจึงถือเป็นว่าเป็นอันเสร็จสิ้น เรียบร้อย