ห้องเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลการเลือกแผนการเรียนสถานะยื่นใบสมัคร
71นายกรณ์จงชาณสิทโธSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
72นายกิตติวินท์ศรีนุ่นชุมPRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
73นายเขมพัชรเที่ยงสมบุญEMSMJPSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
74เด็กชายคิมรวินทร์มากแก้วEMJPSMSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
75เด็กชายคุณานนท์ประทุมชัยPRE-CADETEMSMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
76เด็กชายจตุรวิชญ์กาญจนจักร์PRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
77นายชวัลวิทย์สาครยังไม่ได้สมัคร
78เด็กชายณัฏนทีแผนพุทธาPRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
79นายณัฏฐชานนท์แก้วพลSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
710เด็กชายณัฐนนท์ศรีภิรมย์ยังไม่ได้สมัคร
711นายณัฐศักดิ์เรืองฉิมมายังไม่ได้สมัคร
712เด็กชายทิวัตถ์มัลลิกนันท์PRE-CADETEMSMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
713นายธนพงษ์มะแป้นPRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
714นายธนภูมิประภาSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
715เด็กชายธนยศชาวน่านEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
716นายธัชธรรมภิญญรัตน์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
717เด็กชายนัธทวัฒน์พูลภิบาลSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
718นายพงศ์ณภัทรสร้อยจิตรSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
719นายภูผาทรงศิริSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
720นายภูมิพัฒน์จารุวิจิตรรัตนาSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
721นายภูเมธาเศวตธนาธรSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
722นายภูรีภัทรคงเจริญยังไม่ได้สมัคร
723นายภูวรักษ์ดารักษ์SMEMJPSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
724นายวชิรวิชญ์ก้งซ่าSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
725นายเศรษฐศักดิ์บำรุงศิลป์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
726เด็กชายสิรสิตตรีคุณสถิตSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
727เด็กชายสุวิจักขณ์วัฒนะนาวินรัตน์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
728เด็กชายอิทธิกันต์กิจไพศาลศักดิ์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
729เด็กชายธเนศพลพูลพันธ์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
730นางสาวชุตินารถบุญสุขSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
731เด็กหญิงชุติมาศศิทองSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
732นางสาวณิชาภาเอกนราพงศ์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
733เด็กหญิงธัญทิพย์พัฒนกิจสุนทรSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
734นางสาวบงกชเนตรอ่อนละมูลEMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
735นางสาวบุญญารัตน์ตะเภาพงษ์PRE-CADETSMEMSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
736นางสาวเบญญาบุญวงค์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
737เด็กหญิงพิมพิกานมจันทร์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
738นางสาวภคจินต์บุญอนงค์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
739เด็กหญิงภวิกาเหมสมิติPRE-CADETEMSMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
740นางสาวภัณฑิลาบุญญศิริวัฒน์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
741นางสาวมลสิชาอาสนาชัยPRE-CADETEMSMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
742เด็กหญิงรมย์รมิตาทิพยจารุโภคาEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
743เด็กหญิงรักษิดาสร้อยเงินSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
744นางสาวศิริภัสสรวรธรรมาทิพย์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
745เด็กหญิงสาธิตาสายสุวรรณSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
746นางสาวสุวภัทรขำเลิศPRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
747เด็กหญิงอนันทิตาปัณฑิตาPRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
748เด็กหญิงอภิญญาพันธ์พงค์SMEMJPSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว