ห้องเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลการเลือกแผนการเรียนสถานะยื่นใบสมัคร
31นายชลสิทธิพิพัฒน์นรพงศ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
32เด็กชายธนกฤตสีกองเสนSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
33นายธนาธิปบุญศักดิ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
34นายธัญญวิสิทธิ์อิสสริยาธิปัตย์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
35นายธิติพัทธ์อุดมวิริยะเสรีSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
36นายปัณณทัตนครภักดีSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
37เด็กชายพชรปกิตตาวัฒนศิริSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
38นายพฤทธพงศ์ธรฤทธิ์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
39นายพิทวัสสวนดีSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
310นายพีรวัสโอฬารฤทธินันท์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
311นายภูมินันท์คูโรดะSMJPEMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
312นายภูศิษฏ์วุฒิวระวงษ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
313นายยุคลธรไกรกิจราษฎร์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
314เด็กชายรชธรอึ๊งภากรณ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
315เด็กชายอริญชย์อริยะตาSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
316เด็กชายรพีภัทรปิยาสิรินทร์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
317นางสาวกมลชนกสีคำSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
318นางสาวกัญญาดามิ่งพรสมานSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
319นางสาวกัญญาภัคขนาดนิดSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
320นางสาวณัฏฐมนเขียวตี๋SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
321นางสาวณัฎฐวีทรัพย์พูลทวีSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
322นางสาวณิชาภัทรสง่าวงศ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
323นางสาวนัชชาสุวรรณราชSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
324นางสาวนันท์นภัสพีรนพวัฒน์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
325เด็กหญิงนาราภัทรตระกูลเศรษฐสิริSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
326นางสาวเปมิกาหนูทับSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
327เด็กหญิงพัชรพรโพธิมีชัยSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
328นางสาวภัทรานันท์วงศ์ประทุมSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
329นางสาวมาริสาแสงจันทร์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
330นางสาวสมิตราเมธวัจน์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
331นางสาวสลิลทิพย์ผันสูงเนินSMJPEMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
332นางสาวสิริรัญญาแอบยิ้มSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
333นางสาวอัญชิสารีรานนท์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว