ห้องเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลการเลือกแผนการเรียนสถานะยื่นใบสมัคร
21เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์แก้วชูศรีSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
22เด็กชายณฐกรจงกลางSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
23เด็กชายธนกรฟูคูฮาราSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
24เด็กชายนรภัทรแก่งศิริSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
25เด็กชายพรรณเสกข์ภูมิสิทธิ์วัฒนะSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
26นายพิชคุณกุศลศักดิ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
27นายฤทธิรักศรีสุมาลย์EMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
28เด็กชายวิชชากรพิมพาSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
29นายวิริยะแซ่เลี่ยงSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
210นายศุภกฤตศรีชูSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
211เด็กชายอธิปรัตนชายSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
212เด็กชายอัครวิชญ์ไชยสัจSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
213นายพนธกรเรือโป๊ะEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
214นางสาวกฤตยาคำปาเครือSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
215นางสาวขทิราคล่องเชาว์ชาญSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
216เด็กหญิงขวัญชนกธงชัยSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
217นางสาวจันทรัสม์พรบริบูรณ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
218เด็กหญิงชัญญาอมรกาญจนกุลSMJPEMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
219เด็กหญิงณัฏฐณิชาวรทวีทรัพย์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
220นางสาวณัฏฐาชลล์ชัตไพบูลย์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
221เด็กหญิงณิชาพัชร์เลิศธนสรรค์EMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
222นางสาวนภัทรนพภาพันธ์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
223นางสาวบุณยวีร์จันทมาตย์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
224เด็กหญิงปัณพรคล้ายพงษ์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
225เด็กหญิงปุณยะวีย์มาณีย์สิริSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
226เด็กหญิงพิชชาภาเลิศศุภกานต์กุลSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
227นางสาวภัทรมนคงฉ้งSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
228เด็กหญิงวิชญาดากาลไสยJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
229เด็กหญิงสิริกรทองตันEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
230นางสาวศิรประภาศรีนาSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว