ห้องเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลการเลือกแผนการเรียนสถานะยื่นใบสมัคร
141นายกรวิทย์อัญญะมณีEMJPPRE-CADETSPSM ยืนยันการรับสมัครแล้ว
142นายกฤตนัยชุบเลี้ยงSPJPEMSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
143นายกฤษณะปราณีSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
144นายกุลพัทธ์สุขจิตต์JPEMSMSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
145นายชยพลบัวสุกJPEMSMSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
146เด็กชายชัยธัชโอสถานนท์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
147เด็กชายณัฐชนนเอื้อไพโรจน์กิจEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
148นายธันวเทพแสงฟ้ายังไม่ได้สมัคร
149นายธีรภัทรพ่วงเครือJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1410นายนันทกรหงษ์ทองยังไม่ได้สมัคร
1411เด็กชายนิธิพัฒน์นวลรัมย์ยังไม่ได้สมัคร
1412เด็กชายปกาสิตศรทรงเดชJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1413นายปฏิภาณขุนอ่อนSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1414นายพิศิษฐ์พิพัฒน์ดอกคำJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1415เด็กชายภานุพงศ์พ่วงความสุขEMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1416เด็กชายภาสวิชญ์ศิลธรรมSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1417เด็กชายภูมิพัศทองมาเองEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1418เด็กชายวริศนิธิภากรย์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1419นายวิริทธิ์พลด้วงวิเศษJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1420นายสถิตคุณกล่างสวัสดิ์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1421นายสุริยาซื่อความสัตย์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1422เด็กชายแสงพลมิ่งขวัญEMJPSMSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1423เด็กชายอดิศักดิ์ไชยสีดาEMJPPRE-CADETSMSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1424เด็กชายปวริศคงดีSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1425นายบุญเศรษฐ์ธนาชัยภมรพัฒน์SPJPEMSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1426นายศราวุฒิโยธานันท์ยังไม่ได้สมัคร
1427นายณภัทรโคตรประดาSPSMPRE-CADETEMJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1428นางสาวกนกวรรณพิสิษฐ์ธนโชติEMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1429นางสาวกรกนกคลังบ้านงิ้วEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1430นางสาวกวินทราอ่อนศรีJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1431เด็กหญิงจิรภัทรจัดนอกSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1432เด็กหญิงจิราพัชรเนื่องอุทัยEMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1433นางสาวญาณวีร์จิตต์ประเสริฐEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1434เด็กหญิงณัฐกฤตาศรีอินทร์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1435เด็กหญิงณัฐฐณิชาดียิ่งJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1436เด็กหญิงธมนวรรณจำนงค์EMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1437นางสาวนฤมลช่างบรรดิษฐ์ยังไม่ได้สมัคร
1438นางสาวนารีรัตน์เทพอุดEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1439เด็กหญิงปณยาใจหาญJPEMPRE-CADETSMSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1440นางสาวปัญจรัตน์ธราพรSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1441นางสาวพัชรวรรณพานิชEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1442เด็กหญิงภิญญาพัชร์คณายิ่งสวัสดิ์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1443นางสาวลักษณ์นีวณิชลักษมีPRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1444นางสาววันวิสาวิเชียรชัยSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1445นางสาววิรัญดากมลภากรณ์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1446นางสาวศิรประภาปะจะนังJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1447นางสาวสุทธาฐินีบุญเนาว์ยังไม่ได้สมัคร
1448เด็กหญิงสุพิชฌาย์รสจันทร์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1449นางสาวอรณิชาคำสวัสดิ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว