ห้องเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลการเลือกแผนการเรียนสถานะยื่นใบสมัคร
121นายกนกนกตันพิกุลEMJPSPSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
122นายกฤษฏิ์ประสิทธินาวาJPEMSMSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
123เด็กชายกิตติภัทรสิทธิวงศ์EMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
124นายกีรติฟักสุวรรณยังไม่ได้สมัคร
125นายเควินยูบุญ ชิวยังไม่ได้สมัคร
126นายชวิศศิริวัฒนสกุลยังไม่ได้สมัคร
127นายชัชวาลย์ยอดปรีดายังไม่ได้สมัคร
128นายชัยฤทธิ์สุราษฎร์ยังไม่ได้สมัคร
129นายญาณกวีศรีโยหะSPJPEMSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1210นายดำรงศักดิ์เขียวขำยังไม่ได้สมัคร
1211นายตะวันชื่นคำSPJPEMSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1212เด็กชายทักษิณัตว์รักษาพลยังไม่ได้สมัคร
1213นายธนะวินท์ค้อทองยังไม่ได้สมัคร
1214นายธัชพลพลทัพSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1215นายธัชเมศฐ์โชติสุริยอัครกุลEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1216นายนันทกรปัตแววยังไม่ได้สมัคร
1217นายนิธิวัฒน์แซ่ลี้EMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1218นายบูรพาอิ่มยืนยงยังไม่ได้สมัคร
1219เด็กชายพชรดนัยแช่มลือนามยังไม่ได้สมัคร
1220นายพิเชฐพงศ์คงวงศ์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1221นายภัทร์ภูมิม่วงงามSMEMJPSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1222นายภานุวัฒน์ภู่อร่ามSMEMPRE-CADETSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1223นายรติดัสกรทองคำSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1224นายศิรชัชนวมนาคะยังไม่ได้สมัคร
1225เด็กชายสรวิชญ์เกิดพินSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1226เด็กชายชาญยุทธถิรพงศานุรักษ์EMJPSPSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1227เด็กชายพงศธรเชนยะวนิชSMEMPRE-CADETSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1228นายภูวนัตถ์รุ่งโรจน์EMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1229นายนวมินทร์ดินไธสงSPJPEMPRE-CADETSM ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1230เด็กหญิงกชพรจันทมาตรJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1231นางสาวกนกวรรณปลื้มเปี่ยมEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1232นางสาวเกตติกาภูมิรินทร์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1233นางสาวเกษราภรณ์ด้วงเจริญSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1234นางสาวจุฑามาศพูนสิริเศรษฐ์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1235เด็กหญิงชัญญานุชบุญเพ็งJPSPEMPRE-CADETSM ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1236นางสาวณิชกานต์ผันโพธิ์EMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1237นางสาวธิติญาภูฆังยังไม่ได้สมัคร
1238นางสาวปาริชาติหมอเมืองยังไม่ได้สมัคร
1239เด็กหญิงปาริชาติผ่องประทุมSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1240นางสาวปิยะนุชสายไหมSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1241นางสาวพรทิพย์สีหาEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1242นางสาวมุฑิตาปิตะสุทธิ์ยังไม่ได้สมัคร
1243เด็กหญิงวิชญาพรทองสุพลEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1244เด็กหญิงวิภาพรแจ่มจันทร์JPSPEMPRE-CADETSM ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1245นางสาวสุดารัตน์รัตนวงศ์SMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1246นางสาวสุธาริณีม่องโพธิ์JPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1247นางสาวอริสราชูแสงEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1248เด็กหญิงอารีย์วรรณภัควันต์ยังไม่ได้สมัคร
1249เด็กหญิงพัณณิตาบุญศรีพิทักษ์EMSMPRE-CADETSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1250เด็กหญิงธันยาภัทร์ธนวัจน์อัฐญาEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว