ห้องเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลการเลือกแผนการเรียนสถานะยื่นใบสมัคร
111เด็กชายกัณตนัยภูนะSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
112นายกีรติบุรณสินยังไม่ได้สมัคร
113นายจิรเดชสมบัติปันยังไม่ได้สมัคร
114นายณัฐนันท์เอี่ยมแดงยังไม่ได้สมัคร
115นายดลธรรมจงสอนสุขยังไม่ได้สมัคร
116นายเดชาพลนิลฉายPRE-CADETSMEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
117เด็กชายทนงศักดิ์กลิ่นธูปSMPRE-CADETEMSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
118เด็กชายธนธรรศนิ่มงามSMEMJPSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
119เด็กชายธนภัทรผู้บำเพ็ญยังไม่ได้สมัคร
1110นายธีรดนย์เดชหาญสถิตSMPRE-CADETEMSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1111นายธีรภัทรสาลีรัชตะธรรมSPJPEMSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1112นายปฏิพัทธ์ขุนอ่อนSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1113เด็กชายปุญญากัญจน์ปุญญเสวีJPEMSMSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1114นายพีรพันธ์ศรีวิชัยSPSMEMJPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1115นายภัณธนประเสริฐSMPRE-CADETEMSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1116นายภานุศักดิ์พูลลาภยังไม่ได้สมัคร
1117เด็กชายรชตพลอินทรโอภาสSMPRE-CADETEMSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1118นายวรายุสผลพินิจSMEMSPPRE-CADETJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1119นายวิษณุวัฒณ์คำเวียงSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1120นายศักดิธัชเกิดพูลยังไม่ได้สมัคร
1121นายศุภโชคสอนยินดีSMPRE-CADETEMSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1122เด็กชายสิทธิภาคย์แสงทรัพย์SPSMEMJPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1123เด็กชายสุทธิวัชร์เพชรศิริสานนท์JPEMSMSPPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1124เด็กชายสุภเวชประภาสัยSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1125นายสุรบดินทร์แดงดงJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1126เด็กชายสิรภพศรีโสภณSPEMJPSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1127นายธันวาไทยอู่ยังไม่ได้สมัคร
1128เด็กชายธนัชมงคลฤกษ์ยังไม่ได้สมัคร
1129เด็กชายนราทรศรีประสงค์ยังไม่ได้สมัคร
1130นายกรประเสริฐนิลบดียังไม่ได้สมัคร
1131นางสาวกนกพรทองประเสริฐSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1132นางสาวกันยาวีร์จิตรศรัณย์EMJPSPPRE-CADETSM ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1133นางสาวจิตรลดากลอยสวาสดิ์ยังไม่ได้สมัคร
1134เด็กหญิงชนัญธิดาอยู่ดียังไม่ได้สมัคร
1135นางสาวณริสสาพันธุระEMSMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1136เด็กหญิงณิชกานต์กาวรรณ์ยังไม่ได้สมัคร
1137นางสาวณิชนันทน์สังข์ทองEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1138เด็กหญิงธนพรอนันตบุตรSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1139เด็กหญิงธนัชพรเรืองไพศาลEMJPPRE-CADETSMSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1140นางสาวธันยพรวรรณทองJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1141นางสาวนัฐฐยาปานบุญEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1142นางสาวนันท์นภัสสิทธิ์น้อยJPEMSPSMPRE-CADET ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1143นางสาวปรียาภรณ์โฮล์ทSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1144เด็กหญิงเปมิกาทีทองSMEMPRE-CADETSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1145เด็กหญิงผกาสินีเทศขวัญยืนยังไม่ได้สมัคร
1146เด็กหญิงโยชิตากลัดเข็มเพ็ชรยังไม่ได้สมัคร
1147เด็กหญิงรพีพรรณสิงหสมบูรณ์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1148นางสาวสุนิสาผลโพธิ์ยังไม่ได้สมัคร
1149นางสาวอริญรดาทวีกิจปกรณ์SMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
1150นางสาวสิตาฝ้ายอิ่มSMJPEMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว